1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. P1

(06-1) 999-4292

Életjáradék program

Nurse életjáradéki program


Az életjáradéki programunk a 70 év felettieknek nyújt anyagi biztonságot a szerződést követő egyszeri kifizetéssel, és életük végéig szóló rendszeres havi járadékkal. Életjáradéki programunk kombinálható a háziápolási szolgáltatásokkal is.
Az életjáradék szolgáltató ezen kívül gondoskodik az ingatlan állagmegóvásáról és biztosításáról. 
A szerződők életük végéig háborítatlanul saját lakásukban élhetnek tovább, élethosszig tartó használati és életjáradéki jogot kapnak. Ezek a jogok a földhivatalnál bejegyzésre kerülnek.
A járadék összege az ingatlan értékétől és a bent lakók életkorától függ, ezért hivatalos ingatlanértékelést készíttetünk az Önök ingatlanáról. A megállapított érték alapján többféle ajánlatot adunk melyekből szabadon választhatnak.
 
Az ügyintézés menete:
Hívjon bennünket a 061 9994292 - es telefonszámon, vagy küldjön e-mailt az eletjaradek@haziapolas.hu címre, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
 
Az ügyintézés teljesen díjtalan !
 
A tartási és életjáradéki szerződés szabályozása és fogalma
A tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani. Életjáradéki szerződés alapján az egyik fél meghatározott pénzösszeg vagy terménymennyiség időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles.
A két szerződés fogalmából kitűnik, hogy mindkettő célja a jogosult létfenntartásának biztosítása. Amíg azonban ez a tartási szerződésnél természetbeni szolgáltatásokkal valósul meg, az életjáradéki szerződés alapján a kötelezett pénz vagy terménymennyiség teljesítésére köteles.
A tartási szerződés sajátos vonásai
A tartási és életjáradéki szerződések számos jellegzetes ismérvvel rendelkeznek, amelyek élesen elhatárolják más szerződéstípusoktól. Lényeges ismérve a tartási szerződésnek a visszterhes (azaz nem ingyenes) jellege. A tartási szerződés alapvető formáját tekintve visszterhes ügylet: a tartásra kötelezett ellenérték fejében vállalja a jogosult ellátását. Ugyanakkor, ha a körülményekből más nem következik, közeli hozzátartozók egymás közötti tartási szerződései ingyenes formában jönnek létre, a tartás teljesítéséért ellenszolgáltatás nem jár. Az ingyenes tartási szerződés a kötelezett halálával is megszűnik, illetve a kötelezett a szerződés megszüntetését kérheti, ha annak teljesítése vagy életjáradéki szerződéssé alakítása a szerződéskötés után megváltozott vagyoni körülményeinél fogva rá nézve túlságosan nagy megterheléssel járna. Az ingyenes tartási szerződésekre az ajándékozás szabályait (pl. az ajándék visszakövetelése eseteit) is megfelelően alkalmazni kell.
A tartási és életjáradéki szerződések ismérve a tartós jelleg. A tartási és életjáradéki szerződés - a felek ellenkező kikötése hiányában - a jogosult haláláig áll fenn.
A szerződés másik ismérve a bizalmi, illetőleg személyes viszony. A bizalmi viszony azt fejezi ki, hogy a tartási szerződést személyesen kell teljesíteni. A jogosult a tartási szerződés alapján neki járó szolgáltatásokat csak személyesen veheti igénybe, de a kötelezett is főszabályként személyesen tartozik teljesíteni a szolgáltatásokat, olyannyira, hogy a tartásra jogosult nem köteles elfogadni a más által - a kötelezett nevében - nyújtott tartást. Az életjáradéki szerződés esetében a bizalmi viszony nem érvényesül szigorúan, mert az életjáradékot - jellegéből fakadóan - nem csak személyesen lehet teljesíteni.

A szerződés alanyai
A tartási és életjáradéki szerződés alanyai az eltartott és az eltartó. Eltartóként a jogi személyek is köthetnek szerződést, mivel a jogi személy tagjai, alkalmazottai útján ugyanúgy képes a szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni, mint a magánszemély.

A szerződés létrejötte
A tartási és életjáradéki szerződést írásban kell megkötni. E szigorítást részben az indokolja, hogy ellenszolgáltatásként általában ingatlant ruház át a jogosult a kötelezettre, az ingatlanátruházási szerződés pedig csak írásban érvényes. A formakényszer mellett szól a reprodukálhatóság is. A felek között fennálló - s az esetek egy részében igen könnyen megromló - bizalmi viszony miatt a szolgáltatások milyenségének és értékének bizonyítása az írásbeliség hiányában nagyobb nehézségbe ütközne.

Az eltartott jogai
Az eltartott jogosult a megfelelő tartásra, életjáradék esetében pedig a meghatározott pénzösszeg vagy terménymennyiség időszakonkénti követelésére. Az eltartott ugyanakkor - visszterhes szerződés esetén - köteles az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonjogának átruházására és a dolog átadására.
Az eltartó az eltartott megfelelő eltartása körében köteles:
1. a jogosult részére élelmezést, lakást, fűtést, világítást, mosást,
  ruházatot biztosítani;
2. orvosi kezeléséről és gyógyíttatásáról, ápolásáról gondoskodni;
3. halála után illő módon eltemettetni.
A szolgáltatásoknak "megfelelő eltartást" kell biztosítani, vagyis nem minimális létfeltételeket kell az eltartónak megteremtenie a jogosult számára, hanem a "megfelelőséget" a felek körülményei, az eltartott indokolt szükségletei és az általa átruházott vagyon értéke határozza meg. A kötelezett részéről a szolgáltatott ellátás csak akkor megfelelő, ha folyamatosan és kellő időben történik.
Az eltartó jogai
Az eltartó visszterhes szerződés esetén ellenszolgáltatásra jogosult. A tartási szerződés alapján a kötelezettet megillető ellenszolgáltatás tárgya lehet ingatlan tulajdonjogának átruházása. Az ellenértéknek ez a fajtája az egyik leggyakrabban előforduló ellenszolgáltatás.

Az ingatlan tulajdonjogának átruházása történhet:

1. a haszonélvezeti jog fenntartásával, vagy anélkül;
2. a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg a tartási kötelezettség
  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével.

A tartási jog bejegyzése egyfajta biztosítékul szolgál az eltartott számára, ugyanis a jogosult a tartási kötelezettség elmulasztása esetén az ingatlanból a végrehajtási szabályok szerint kielégítést kérhet. Ha pedig az ingatlant a tartásra kötelezett elidegeníti, az új tulajdonos köteles a kielégítést tűrni.

A tartás fejében nyújtott ellenszolgáltatás ingóságok tulajdonjogának átruházása is lehet. Az ingó dolgok közül elsősorban lakásberendezési, vagy nagyobb értékű tárgyak átruházása történik tartás fejében.

A pénzbeli járadékot úgy kell megállapítani, hogy az lehetőleg a természetbeni tartás valóságos ellenértéke legyen, de figyelembe kell venni:

1. az eltartott személyes szükségletét, életkorát, egészségi állapotát;
2. az átruházott vagyontárgy ellenértékét;
3. a tartásra kötelezett jövedelmi viszonyait;
4. az eltartók által vállalt szolgáltatások terjedelmét és értékét is.

Az átalakítás történhet véglegesen, de ideiglenesen is. Gyakori eset, hogy a felek közötti viszony csak rövidebb időre romlott meg, vagy az átalakítást objektív okok tették szükségessé (pl. eltartó betegsége) és ezért a tartási szerződés végleges átalakítására nincs szükség.
A tartási szerződés megszűnése
A tartási szerződést megszüntetheti:

1. a felek közös megállapodása;
2. a bírósági ítélet
3. és az eltartott halála.

Bővebb információkért és tájékoztatásért kérem forduljon az alábbi elérhetőségek bármelyikére:

Tel.: 06 30 2 603703

e-mail: eletjaradek@haziapolas.hu